Pana/Pani prywatność

Data wejścia w życie: 15 sierpnia 2022 roku

 

Podsumowanie zmian

Celem niniejszego podsumowania  jest pomoc w lepszym zrozumieniu najnowszych zmian, jakie wprowadzono w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Ancestry oraz sposobu, w jaki te zmiany mogą wpłynąć na Pana/Panią.

Aktualizacje wprowadzone w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczą korzystania przez Pana/Panią z Usług (zdefiniowanych poniżej) podczas ich przeglądania, uzyskiwania do nich dostępu albo korzystania z nich w inny sposób. Prosimy przeczytać Oświadczenie o ochronie prywatności, aby w pełni zrozumieć zmiany i warunki, jakim będzie podlegało korzystanie przez Pana/Panią z naszych Usług.

Najnowsze zmiany obejmują konkretnie:

 • Dodanie postanowień mających zapewniać zgodność z ustawą dotyczącą stanu Kalifornia prywatności z 2020 r. (California Privacy Rights Act, „CPRA”), ustawą stanu Colorado dotyczącą prywatności (Colorado Privacy Act, „CPA”), ustawą stanu Connecticut dotyczącą prywatności (Connecticut Data Privacy Act, „CTDPA”), ustawą stanu Wirginia dotyczącą ochrony danych konsumentów (Virginia Consumer Data Protection Act „VCDPA”) oraz australijską ustawą dotyczącą prywatności z roku 1988.
 • Usunięcie odniesień  do AncestryHealth®.
 • Aktualizacje, wyjaśnienia i uproszczenia dotychczasowej treści.

Pana/Pani prywatność jest w firmie Ancestry® najważniejsza. Firma Ancestry zobowiązuje się dobrze rozporządzać Pana/Pani Danymi osobowymi (zdefiniowanymi poniżej), obchodząc się z nimi w sposób odpowiedzialny i zabezpieczając je za pomocą zabezpieczeń administracyjnych, technicznych, organizacyjnych i fizycznych.

Wierzymy w bycie uczciwym, bezpośrednim i przejrzystym, jeśli chodzi o Pana/Pani dane. W odniesieniu do Pana/Pani prywatności, firma Ancestry stosuje się do trzech zasad przewodnich:

 • Przejrzystość. Ciężko pracujemy, abyśmy byli przejrzyści w sprawie tego, jakie Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy.
 • Prostota. Staramy się wykorzystywać łatwą do zrozumienia treść w celu opisania naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, aby pomóc Panu/Pani w podejmowaniu świadomych wyborów.
 • Kontrola. Dajemy Panu/Pani kontrolę nad Danymi osobowymi, które Pan/Pani nam przekazuje, w tym Pana/Pani Danymi DNA oraz sposobami ich wykorzystywania, udostępniania i przechowywania.

 

Inne ważne kwestie, które musi Pan/Pani rozumieć podczas korzystania z naszych Usług

Zawsze zachowuje Pan/Pani prawo własności do swojego DNA i Danych DNA (zdefiniowanych poniżej) – może Pan/Pani zarządzać nimi i usuwać je w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Podczas korzystania z naszych usług może Pan/Pani odkryć nieoczekiwane fakty na temat siebie lub swojej rodziny. Po dokonaniu odkryć nie możemy ich cofnąć.

Dokonując u nas nowych odkryć, powinien(-na) Pan/Pani czuć się pewnie i posiadać informacje w sprawie tego, jak wykorzystujemy Pana/Pani Dane osobowe. Poniżej znajduje się pełna treść naszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Odnosi się ono do wszystkich witryn internetowych, usług i aplikacji mobilnych firmy Ancestry, które łączą się z tym Oświadczeniem o ochronie prywatności, w tym: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember® oraz Find a Grave®.

 

Wyłącznie klienci będący mieszkańcami Stanów Zjednoczonych – PoniższeDodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych zawiera dodatkowe informacje dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych w stanach Kalifornia, Kolorado, Connecticut i Wirginia.

Wyłącznie klienci z innych krajów – firma Ancestry Ireland Unlimited Company jest podmiotem kontrolującym Pana/Pani Dane osobowe, natomiast w punkcie 8 zamieszczonym poniżej zawarto informacje dotyczące przysługujących Panu/Pani praw.

 

Spis treści

 
1.   Wstęp
2.   Tworzenie konta i korzystanie przez Pana/Panią z Usług firmy Ancestry
3.   Jakie Dane osobowe firma Ancestry pobiera od Pana/Pani?
4.   Jakie informacje firma Ancestry zbiera, gdy korzysta Pan/Pani z Usług?
5.   Informacje, jakie pobieramy z innych źródeł
6.   W jaki sposób firma Ancestry wykorzystuje Pana/Pani Dane osobowe?
7.   Jakie informacje udostępniamy, kiedy je udostępniamy i kto je otrzymuje?
8.   Pana/Pani prawa i opcje wyboru w zakresie Pana/Pani Danych osobowych
9.   Jakie praktyki przechowywania stosujemy?
10.   Jak mogę usunąć swoje Dane osobowe?
11.   Bezpieczeństwo
12.   Przekazywanie Danych do innych krajów
13.   Zmiany wprowadzane w niniejszym Oświadczeniu
14.   Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych mieszkańców UE, zgodna z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
15.   Dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotu kontrolującego Dane
16.   Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych (wyłącznie Kalifornii, Kolorado, Connecticut i Wirginii)
17.    Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Australii

 

1.  Wstęp

W firmie Ancestry sprawiamy, że odkrywanie osobistych powiązań wzbogaca życie ludzi. W celu udostępniania i ulepszania witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz serwisów (zwanych łącznie „Usługami”) gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy "Dane osobowe," które są informacjami umożliwiającymi bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani osoby, jak opisano dalej w punkcie 3. Zalicza się do nich na przykład Pana/Pani imię i nazwisko, adres zamieszkania lub e-mail bądź informacje, które można by w odpowiedni sposób powiązać z Panem/Panią, w tym Pana/Pani Informacje genetyczne. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano nasze praktyki związane ze zbieraniem, przechowywaniem i przetwarzaniem Pana/Pani Danych osobowych oraz mechanizmy kontroli, które udostępniamy Panu/Pani na potrzeby zarządzania tymi Danymi w naszych Usługach. Ponadto w naszej Polityce dotyczącej plików cookie opisano wykorzystywanie przez nas plików cookie oraz podobnych technologii śledzenia w przeglądarkach.

Uwaga: zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, informacji o osobach zmarłych nie uznaje się za Dane osobowe.

 

2.  Tworzenie konta i korzystanie przez Pana/Panią z Usług firmy Ancestry

Dane osobowe, objęte zawartym u umowie obowiązkiem przekazania podczas tworzenia konta w firmie Ancestry, są ograniczone do Pana/Pani imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Wyłącznie w przypadku użytkowników narzędzia Archives® podczas tworzenia konta konieczne jest także podanie informacji rozliczeniowych.

Tworząc konto, informuje nas Pan/Pani, że rozumie Pan/Pani, iż firma Ancestry będzie zbierać, przetwarzać i udostępniać Pana/Pani Dane osobowe (w tym Pana/Pani Informacje genetyczne, jeśli przeprowadzi Pan/Pani test DNA) w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dostęp do treści firmy Ancestry, takich jak dokumenty archiwalne, które pomagają przy tworzeniu drzewa genealogicznego, lub do naszych funkcji DNA (szacunkowe pochodzenie etniczne itp.) wymaga podania dodatkowych Danych osobowych, w tym danych do płatności i do wysyłki, a w przypadku testu DNA kodu testu, płci przypisanej Panu/Pani w momencie narodzin, roku urodzenia oraz próbki śliny, na podstawie której będzie można uzyskać Informacje genetyczne.

Może Pan/Pani w dowolnej chwili poprosić firmę Ancestry o usunięcie Danych osobowych, które przesłał(a) Pan/Pani na swoje konto, takich jak drzewo genealogiczne lub Informacje genetyczne. Może Pan/Pani także usunąć całe konto. Konkretne informacje dotyczące usuwania swoich Danych osobowych można znaleźć w punkcie 10.

 

3.  Jakie Dane osobowe firma Ancestry pozyskuje od Pana/Pani?

Kategoria Danych Opis
Informacje dotyczące konta
 • Pana/’Pani imię i nazwisko (wymagane).
 • Adres e-mail (wymagany).
 • Utworzone przez Pana/Panią hasło (wymagane).
 • Numer telefonu – może Pan/Pani dobrowolnie podać numer telefonu, abyśmy mogli (i) powiadamiać Pana/Panią o statusie wyników testu DNA, (ii) powiadamiać Pana/Panią o innych aktualnościach, na które wyrazi Pan/Pani zgodę, (iii) pomóc Panu/Pani w przypadku kontaktu z Działem Obsługi Członków firmy Ancestry lub (iv) zezwolić Panu/Pani na włączenie uwierzytelniania wieloczynnikowego. Dostarczenie zestawu testów DNA może wymagać podania numeru telefonu.
 • Dane rozliczeniowe.
 • Określone marki firmy Ancestry mogą obsługiwać zewnętrzne usługi logowania, takie jak Facebook, Google i Apple, dzięki którym firma Ancestry otrzymuje Pana/Pani Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i zdjęcie profilowe. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, w której zawarto informacje o tym, w jaki sposób podmioty zewnętrzne wykorzystują technologie do analizowania i targetowania oraz o dostępnych dla Pana/Pani mechanizmów kontroli.
Dane płatności/karty kredytowej
 • Dane płatności, takie jak numer karty kredytowej oraz adres rozliczeniowy i do wysyłki podawane w momencie rejestrowania się na potrzeby bezpłatnego okresu próbnego albo dokonywania zakupu, np. subskrypcji lub zestawu testów DNA w firmie Ancestry.
Dane aktywacyjne zestawu DNA Podczas aktywacji zestawu testu DNA pobieramy:
 • Kod zestawu testu DNA;
 • Płeć przypisaną Panu/Pani w momencie narodzin; oraz
 • Pana/Pani rok urodzenia.
Dane profilowe

Gromadzimy dane, które podaje Pan/Pani podczas tworzenia profilu użytkownika (na przykład zdjęcie profilowe, Pana/Pani imię i nazwisko, nazwa użytkownika, dane biograficzne, wiek, lokalizację i nazwy użytkownika powiązanych kont) oraz dane na temat Pana/Pani osoby z drzewa genealogicznego. Dane profilu użytkownika, jaki posiada Pan/Pani w firmie Ancestry, są widoczne dla innych Użytkowników (zdefiniowanych w Regulaminie firmy Ancestry), więc w celu ochrony swojej prywatności należy rozważyć ograniczenie ich ilości oraz użycie nazwy użytkownika innej niż Pana/Pani prawdziwe imię i nazwisko.

 

„Twoje Treści”

Gromadzimy dane, gdy dobrowolnie przekazuje Pan/Pani informacje do naszych Usług,  w tym elementu „Twoje Treści” (w rozumieniu Regulaminu 

 

Informacje genetyczne W naszych laboratoriach partnerskich dokonujemy wyodrębnienia Pana/Pani DNA ze śliny i przekształcamy je w dane biometryczne, możliwe do odczytu maszynowego („Dane DNA”), które przetwarzamy, aby określić Pana/Pani szacunkowe pochodzenie etniczne i zasugerować odpowiednie społeczności. Przetwarzamy również Pana/Pani Dane DNA, aby zapewnić Panu/Pani informacje o stopniu pokrewieństwa z innymi użytkownikami z naszej bazy danych DNA oraz wszelkich   genetycznych związanych z określonymi cechami biologicznymi, fizjologicznymi lub behawioralnymi, takimi jak grubość włosów i kolor oczu lub cechy związane z samopoczuciem.

Pana/Pani Dane DNA i wszelkie informacje pozyskane na ich podstawie, takie jak szacunkowe pochodzenie etniczne, społeczności, cechy i krewni genetyczni, stanową Dane osobowe i określa się je mianem „Informacji genetycznych”.

Informacja dotycząca Pana/Pani DNA i śliny: W ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Pana/Pani śliny ani wyodrębnionego DNA (zwanych łącznie „Próbkami biologicznymi”) nie uznaje się za Dane osobowe. Również po tym, jak nasze laboratorium partnerskie przetworzy Pana/Pani Próbkę biologiczną, będzie Pan mógł/Pani mogła wyrazić zgodę, wedle własnego uznania, na jej przechowywanie w naszym biobanku dla potrzeby przyszłych badań. Przeprowadzanie badań w przyszłości będzie możliwe, jeśli zaakceptuje Pan/Pani Dokument świadomej zgody dotyczącej badań lub jeśli zgodzi się Pan/Pani na przeprowadzanie innych badań na Pana/Pani Próbkach biologicznych. Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na przechowywanie Próbki biologicznej, zniszczymy pobraną od Pana/Pani próbkę. Poniżej, w sekcjach 810, opisano sposób, w jaki można kontrolować swoje Próbki biologiczne. Może Pan/Pani poprosić firmę Ancestry o zniszczenie Pana/Pani Próbek biologicznych, kontaktując się z Działem Obsługi Członków. Prosimy pamiętać, że wedle własnego uznania możemy zniszczyć Próbki biologiczne, które nie spełniają naszych wymagań jakościowych.

Uwaga dotycząca informacji związanych ze zdrowiem Firma Ancestry nie jest objęta przepisami Ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPPA”), w wyniku czego ustawa ta nie chroni żadnych treści przekazanych przez Pana/Panią.
Prowadzona przez Pana/Panią komunikacja Hostujemy i przechowujemy komunikację prowadzoną przez Pana/Panią z innymi Użytkownikami za pomocą funkcji komunikacji dostępnych na naszej platformie, a także zbieramy Pana/Pani dane, gdy komunikuje się Pan/Pani z Działem Obsługi Członków firmy Ancestry oraz zespołami wsparcia w zakresie naszych pozostałych Usług, w tym dane audio i wideo (takie jak nagrania rozmów z Działem Obsługi Członków firmy Ancestry lub informacje przekazane dobrowolnie podczas udziału w badaniach opinii konsumentów).
Konkursy i promocje Gromadzimy Dane osobowe, gdy będzie Pan/Pani dobrowolnie uczestniczyć w konkursach i promocjach specjalnych, jakie będziemy przeprowadzać lub sponsorować – szczegółowe informacje na ich temat zostają przekazane w momencie rozpoczęcia udziału.
Zdjęcia w usłudze Find a Grave i dobrowolne przekazywanie zdjęć W ramach usługi Find a Grave gromadzimy metadane związane ze zdjęciami cyfrowymi, przesyłanymi do usługi Find a Grave, w tym lokalizację oraz datę i godzinę wykonania zdjęcia. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na dobrowolne przekazywanie zdjęć do usługi Find a Grave, będzie Pan/Pani przekazywać nam swoją lokalizację, którą będzie Pan mógł/Pani mogła zmienić lub usunąć w dowolnym momencie.
Inne klasyfikacje chronione i dane wrażliwe Możemy zbierać dane związane z określonymi klasyfikacjami chronionymi, takie jak płeć lub stan cywilny.

Informacje dotyczące Danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ancestry w odniesieniu do osób, które nie korzystają z jej produktów i usług można znaleźć, klikając tutaj

 

4.  Jakie informacje firma Ancestry zbiera, gdy korzysta Pan/Pani z Usług?

Kategoria Danych Opis
Dane komputera i urządzenia mobilnego

Firma Ancestry zbiera informacje na temat sposobów, w jakie uzyskuje Pan/Pani dostęp do naszych Usług, w tym witryny internetowej, odwiedzonej przez Pana/Panią przed i po przejściu na witrynę firmy Ancestry.

Zbieramy również adres IP, pod którym Pana/Pani komputer, urządzenie mobilne lub serwer proxy uzyskuje dostęp do Internetu, oprócz innych informacji technicznych, takich jak:

 • System operacyjny komputera;
 • Przeglądarka internetowa;
 • Identyfikator urządzenia mobilnego, zapewniony przez system operacyjny tego urządzenia i system operacyjny urządzenia mobilnego; oraz
 • Nazwa dostawcy usług dostępu do Internetu lub operatora komórkowego.

Za Pana/Pani zgodą firma Ancestry może pobierać dane geolokalizacyjne z Pana/Pani urządzenia.

Informacje z plików cookie i podobnych technologii Firma Ancestry wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, a także powiązania techniczne z partnerami od marketingu i reklamy, jak opisano w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, w której przedstawiono nasze praktyki i mechanizmy kontroli, które Panu/Pani zapewniamy.
Informacje udostępniane za pośrednictwem funkcji mediów społecznościowych

W przypadku interakcji z mediami społecznościowymi, prowadzonych za pośrednictwem Usług, takich jak łącza „Udostępnij”, „Opublikuj”, „Wyślij tweet”, „Przypnij” lub „Śledź nas”, które prowadzą do takich witryn, jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram oraz YouTube, firma Ancestry będzie zbierać te interakcje i wszelkie dane konta, jakie zostaną nam udostępnione w ramach tych usług, zależnie od ustawień dotyczących prywatności, jakie określi Pan/Pani u danego podmiotu zewnętrznego.

Pana/Pani interakcje z takimi funkcjami podlegają oświadczeniu o ochronie prywatności określonym przez odpowiedni podmiot zewnętrzny.

Może mieć Pan/Pani możliwość logowania się do usług Ancestry przy pomocy swojego konta w sieciach społecznościowych, np. konta Google albo Apple. Po udzieleniu stosownych zgód pozyskamy informacje na Pana/Pani temat z konta w sieci społecznościowej, które Ancestry wykorzysta w celu utworzenia Pana/Pani konta i budowania Pana/Pani profilu, np. Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail i zdjęcie profilowe.

Informacje wynikające z korzystania przez Pana/Panią z Usług Zbieramy informacje dotyczące korzystania przez Pana/Panią z Usług, na przykład podczas wyszukiwania przez Pana/Panią dokumentacji lub publicznych drzew genealogicznych, lub uzyskiwania do nich dostępu, dotyczące przeglądanych przez Pana/Panią stron, klikanych łączy lub podczas dodawania przez Pana/Panią osób do swojego drzewa itp. Informacje takie możemy wykorzystywać do pozyskiwania szczegółów dotyczących Pana/Pani jako klienta oraz Pana/Pani zainteresowań, aby zapewnić Panu/Pani lepsze doświadczenia w ramach, na przykład, sugestii wyświetlanych podczas wyszukiwania.

 

5.  Informacje, jakie pobieramy z innych źródeł

Kategoria Danych Opis sposobów wykorzystywania
Informacje z dokumentów publicznych i historycznych Firma Ancestry gromadzi dokumenty z różnych źródeł, zwykle z oficjalnych źródeł dokumentów, w tym gazet, a także dokumentacji dotyczącej narodzin, śmierci i związków małżeńskich, które mogą zawierać Dane osobowe dotyczące Pana/Pani. Dokumenty publiczne i historyczne mogą także zawierać Dane osobowe odnoszące się do osób, które nie korzystają z produktów i usług firmy Ancestry. Dokumenty te są zwykle udostępniane Użytkownikom w ramach Usług firmy Ancestry opartych na subskrypcji.
Informacje od podmiotów zewnętrznych

Możemy również otrzymywać informacje dotyczące Pana/Pani osoby od podmiotów zewnętrznych. Możemy przykładowo uzupełniać dane, które zbieramy, informacjami potwierdzonymi przez podmioty zewnętrzne w celu personalizowania Usług i ofert, które składamy Panu/Pani.

W przypadku zakupu subskrypcji jako upominku lub zestawu DNA na prezent, zbierzemy Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko odbiorcy, adres do wysyłki, adres e-mail oraz niezbędne informacje dotyczące zakupu, aby przygotować upominek i powiadomić odbiorcę.

 

6.  W jaki sposób firma Ancestry wykorzystuje Pana/Pani Dane osobowe?

Kategoria Danych Opis sposobów wykorzystywania
Dane osobowe (ogólnie) Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu udostępniania, personalizowania, ulepszania, aktualizowania i rozbudowywania naszych Usług. Obejmuje to:
 • Uwierzytelnianie Pana/Pani dostępu do Usług i zwiększanie bezpieczeństwa danych firmy Ancestry;
 • Przetwarzanie płatności związanych z Pana/Pani subskrypcjami, usługami i zestawami testowymi AncestryDNA oraz innymi produktami i usługami;
 • Tworzenie nowych i ulepszanie istniejących Usług;
 • Pomaganie Panu/Pani podczas tworzenia drzew genealogicznych oraz dostarczanie odpowiednich informacji na podstawie danych dostępnych w bazie danych firmy Ancestry;
 • Wydawanie ankiet i kwestionariuszy przeznaczonych do wykorzystania w Usługach, a także realizacja inicjatyw związanych z badaniami i opracowywaniem produktów;
 • Prowadzenie badań naukowych, statystycznych i historycznych;
 • Wykrywanie i ochrona przed błędami, oszustwami lub innymi działaniami przestępczymi albo złośliwymi; oraz
 • Egzekwowanie naszego Regulaminu.
Komunikacja Wykorzystujemy Pana/Pani Dane osobowe w celu komunikowania się z Panem/Panią w sprawie Usług, na przykład w następujących przypadkach:
 • Odpowiadanie na zapytania zgłoszone przez Pana/Panią do Działu Obsługi Członków;
 • Informowanie Pana/Panią o potencjalnych krewnych genetycznych, zidentyfikowanych podczas dopasowywania DNA lub w ramach naszych usług związanych z historią rodzinną (na przykład usługą „Ancestry Hints®” polegającą na gromadzeniu potencjalnych przodków w naszej bazie danych);
 • Informowanie Pana/Pani o dokumentach dotyczących osób z Pana/Pani drzewa genealogicznego lub z którymi może Pan/Pani być spokrewniony(-a);
 • Informowanie Pana/Pani o zmianach w Usługach lub Nowych Usługach;
 • Zwracanie się do Pana/Pani z prośbą o udział w produkcjach medialnych, reklamach, badaniach opinii konsumentów firmy Ancestry lub przekazanie referencji; oraz
 • Przekazywanie Panu/Pani informacji lub zwracanie się do Pana/Pani z prośbą o podjęcie działań w odpowiedzi na problemy techniczne, związane z bezpieczeństwem i inne problemy operacyjne.
Reklamowanie produktów i ofert udostępnianych przez nas lub naszych partnerów biznesowych Możemy wykorzystywać pewne Dane osobowe (na przykład informacje demograficzne dostępne w źródłach zewnętrznych lub w częściach firmy Ancestry (profil, drzewa itp.)) do reklamowania produktów i ofert udostępnianych przez nas lub naszych partnerów biznesowych. Takie reklamowanie obejmuje reklamy oparte na Pana/Pani zainteresowaniach.

Uwaga: Firma Ancestry nie udostępnia Pana/Pani Informacji genetycznych zewnętrznym firmom marketingowym, towarzystwom ubezpieczeniowym ani pracodawcom, a także nie będziemy wykorzystywać Pana/Pani Informacji genetycznych w celach marketingowych oraz reklamy spersonalizowanej bez uzyskania Pana/Pani wyraźnej zgody.

W przypadku wszelkiej działalności marketingowej opartej na udzielonej przez Pana/Panią zgodzie, prowadzonej przez nas poprzez pocztę elektroniczną i wiadomości tekstowe, może Pan/Pani kontrolować sposób, w jaki przedstawiamy Panu/Pani informacje marketingowe, korzystając z łącza do anulowania subskrypcji zawartego w każdej marketingowej wiadomości e-mail, jaką Pan/Pani otrzyma, zmieniając ustawienia komunikacji lub postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w komunikatach marketingowych, które Pan/Pani otrzymuje. Mechanizmy kontroli, przewidziane dla marek związanych z firmą Ancestry, są dostępne w ramach oferowanych przez nie ustawień i wyszczególniono je w tym miejscu. W przypadku określonych reklam platform zewnętrznych polegamy na naszym uzasadnionym interesie, który stanowi podstawę prawną (patrz punkt 7), a swoje preferencje marketingowe należy kontrolować bezpośrednio na tych platformach.

Informacje genetyczne Firma Ancestry wykorzystuje Pana/Pani Informacje genetyczne w następujących celach głównych:
 • Dostarczanie wyników związanych z pochodzeniem etnicznym,  (np. bliska rodzina, dalsza rodzina lub dalecy krewni) z naszej bazy danych oraz inne informacji, aby pomóc Panu/Pani i innym użytkownikom dowiedzieć się więcej na temat siebie nawzajem, potencjalnych członków rodziny, a także krewnych genetycznych i grup rodzinnych;
 • Łączenie Pana/Pani i pomaganie Panu/Pani w poznaniu swoich krewnych genetycznych, zawartych w naszej bazie danych, poprzez funkcje, takie jak dopasowywanie DNA lub inne funkcje produktów;
 • przekazywanie Panu/Pani innych informacji o Pana/Pani cechach i samopoczuciu wynikających z Pana/Pani DNA;
 • dostarczanie odpowiednich wyników, aby pomóc Panu/Pani w odkryciu wspólnych przodków i innych szczegółów związanych z Pana/Pani historią rodzinną, a także pomaganie Panu/Pani w nawiązywaniu kontaktu ze znajomymi i rodziną;
 • Prowadzenie badań nad zagregowanymi Informacjami genetycznymi w celu lepszego zrozumienia populacji i zdrowia, samopoczucia, starzenia się lub warunków fizycznych związanych z pochodzeniem etnicznym;
 • Prowadzenie badań naukowych, statystycznych i historycznych; oraz
 • poprawa funkcji i funkcjonalności naszych istniejących produktów związanych z DNA, poprawianie wrażeń klientów korzystających z Usług firmy Ancestry, poprawianie jakości naszych technologii i procesów laboratoryjnych oraz tworzenie nowych produktów i usług.

 

7.  Jakie informacje udostępniamy, kiedy je udostępniamy i kto je otrzymuje?

Firma Ancestry nie udostępnia Pana/Pani indywidualnych Informacji genetycznych (w tym Pana/Pani Informacji genetycznych) podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem sytuacji opisanych w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub za Pana/Pani dodatkową zgodą. Nie udostępniamy dobrowolnie Pana/Pani danych organom egzekucyjnym. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, nie będziemy udostępniać Pana/Pani Informacji genetycznych towarzystwom ubezpieczeniowym, pracodawcom ani zewnętrznym firmom marketingowym bez Pana/Pani wyraźnej zgody.

Uwaga: Informacje dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ancestry podaje tutaj. Ancestry nie sprzedaje Pana/Pani Danych osobowych.

Poniżej wyjaśniono okoliczności, w których może dojść do ujawnienia Danych:

 
Podmioty, którym mogą być ujawniane Pana/Pani Dane/okoliczności, w których dochodzi do ujawnienia Danych Opis
Spółki Ancestry

Możemy udostępniać Pana/Pani dane grupie spółek Ancestry wyszczególnionych tutaj („Spółki Ancestry”) w celu świadczenia naszych Usług i ich ulepszania.

Przekazujemy Pana/Pani Dane osobowe i Informacje genetyczne między irlandzką spółką Ancestry a amerykańskimi spółkami Ancestry. Więcej informacji na temat tej kwestii można znaleźć w punkcie 12 zamieszczonym poniżej.

Inni użytkownicy lub podmioty, w przypadku których może Pan/Pani zdecydować o udostępnieniu swoich Danych

W związku z korzystaniem przez Pana/Panią z Usług ma Pan/Pani możliwość dodania lub udostępnienia danych wszystkim Użytkownikom Usługi lub za pośrednictwem funkcji udostępniania pojedynczych Użytkownikom i osobom, które nie korzystają z produktów ani usług firmy Ancestry. W niektórych Usługach, na przykład AncestryDNA, mogą być dostępne dodatkowe opcje udostępniania (patrz poniżej).

Informacje dostępne na Pana/Pani profilach publicznych będą widoczne dla wszystkich pozostałych Użytkowników tak samo, jak publiczne dane drzewa genealogicznego (prosimy pamiętać, że osoby żyjące z Pana/Pani drzewa genealogicznego są widoczne tylko dla Pana/Pani oraz osób, którym udostępni Pan/Pani swoje drzewo jako „redaktorom” lub którym pozwoli Pan/Pani przeglądać żyjące osoby z Pana/Pani drzewa).

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani przeglądać i być widocznym/widoczną dla osób z dopasowanym DNA, będą one mogły zobaczyć określone dane, takie jak Pana/Pani imię i nazwisko, sposób, w jaki mogą one być spokrewnione z Panem/Panią, informację, czy powiązał Pan/powiązała Pani drzewo genealogiczne ze swoim DNA oraz wszystkie lub tylko udostępnione (wedle Pana/Pani uznania) regiony i społeczności. Mogą być Panu/Pani oferowane inne opcje kontaktowania się z krewnymi lub sprawdzania powiązań rodzinnych.

Może Pan/Pani udostępnić inne dane DNA, takie jak Cechy, w ramach funkcji" porównania" i innych funkcji udostępniania poszczególnym Użytkownikom.

Jeśli udostępni Pan/Pani szczegóły dotyczące Pana/Pani historii rodzinnej lub doświadczeń związanych z DNA poza Usługami, zrobi to Pan/Pani na własne ryzyko.

Dostawcy usług

Podczas świadczenia i reklamowania Usług współpracujemy z innymi firmami. W wyniku tego te firmy będą miały dostęp do Pana/Pani danych lub będą posiadały pewne takie dane, w tym niektóre Pana/Pani Dane osobowe, w swoich systemach. Takie firmy podlegają zobowiązaniom umownym w zakresie prywatności, bezpieczeństwa danych i poufności, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.

Te spółki i dane osobowe, do których mogą mieć dostęp, obejmują nasze następujące podmioty:

 • Laboratoria partnerskie (na przykład Pana/Pani DNA);
 • Dostawców usług wysyłania testów DNA (na przykład Pana/Pani imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu);
 • Podmioty przetwarzające płatności (na przykład Dane do płatności);
 • Dostawców infrastruktury usług w chmurze (internetowe i mobilne usługi Ancestry to usługi w chmurze; wszystkie Pana/Pani dane są przechowywane przez naszych dostawców usług w chmurze);
 • Obiekty przechowujące Próbki biologiczne (na przykład kod zestawu testów DNA);
 • Dostawców pomagających nam w działaniach reklamowych oraz analizach badań konsumenckich, zapobieganiu oszustwom, a także zapewnianiu bezpieczeństwa (na przykład adres e-mail);
 • Dostawców infrastruktury komunikacyjnej (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail); oraz
 • Dostawców, którzy pomagają nam świadczyć pewne funkcje związane z obsługą członków, takie jak wsparcie telefoniczne lub narzędzia związane z ankietami (na przykład Dane konta lub imię i nazwisko albo adres e-mail)
Partnerzy w zakresie analiz i reklamy Prowadzimy współpracę z zewnętrznymi partnerami dla celów związanych z analizami i reklamą. Gromadząc i udostępniając określone Dane osobowe, dostawcy ci pomagają nam w lepszej personalizacji reklam tak, aby pasowały do Pana/Pani zainteresowań. Pomagają nam także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych i jest wykorzystywani do przedstawiania Panu/Pani bardziej dopasowanych reklam.
Partnerzy badawczy Udostępniamy Pana/Pani Informacje genetyczne partnerom badawczym tylko wtedy, gdy przekaże Pan/Pani nam wyraźną zgodę na takie działanie w ramach Świadomej zgody na badania. Jeżeli nie zaakceptuje Pan/Pani Świadomej zgody na badania, Pana/Pani dane nie będą udostępniane badaczom zewnętrznym.

Do partnerów badawczych zalicza się organizacje komercyjne oraz non-profit, które prowadzą lub wspierają badania naukowe, opracowywanie leków, wyrobów medycznych lub powiązanych materiałów do leczenia, diagnozowania bądź przewidywania schorzeń. W niektórych okolicznościach partner badawczy lub firma Ancestry może mieć finansowy interes w działalności badawczej. Listę naszych partnerów badawczych można znaleźć tutaj.

Organy egzekucyjne

Firma Ancestry nie przekazuje dobrowolnie  danych żadnego rodzaju organom rządowym ani sądowniczym ani organom porządkowym. Aby zapewnić naszym Użytkownikom największą ochronę, jaka jest przewidziana w przepisach prawa, wymagamy od wszystkich agencji rządowych, które chcą uzyskać wgląd w dane klientów firmy Ancestry, przestrzegania odpowiedniego procesu prawnego. Nie umożliwiamy organom porządkowym korzystania z usług Ancestry w celu dochodzenia przestępstw ani identyfikacji szczątków ludzkich.

Jeśli dostaniemy nakaz ujawnienia Pana/Pani Danych osobowych organom egzekucyjnym, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powiadomić Pana/Pani o tym z wyprzedzeniem, chyba że będzie to zabronione w przepisach prawa. Ancestry tworzy Raport dotyczący przejrzystości, w którym wyszczególniany liczbę prawidłowych wniosków organów egzekucyjnych o dostęp do danych użytkowników, otrzymanych we wszystkich naszych lokalizacjach.

Inny proces prawny lub regulacyjny Możemy udostępnić Pana/Pani Dane osobowe, jeśli uznamy, że jest to w uzasadniony sposób niezbędne do:
 • Zachowania zgodności z właściwym procesem prawnym (np. wezwaniami, nakazami);
 • Egzekwowania lub stosowania Regulaminu firmy Ancestry;
 • Ochrony bezpieczeństwa lub integralności Usług; albo
 • Ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Ancestry, naszych pracowników lub Użytkowników.
Jeśli firma Ancestry zostanie przejęta W przypadku przejęcia lub przekazania firmy Ancestry albo jej spółek (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem), możemy udostępnić Pana/Pani Dane osobowe podmiotowi przejmującemu lub otrzymującemu. Obietnice zawarte w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będą miały zastosowanie w odniesieniu do Pana/Pani Danych osobowych przekazanych nowemu podmiotowi.
Uwaga dotycząca Danych zagregowanych Firma Ancestry może ujawniać dane użytkowników w formie zagregowanej w ramach Usług lub naszej działalności marketingowej albo w publikacjach naukowych, wydawanych przez nas lub naszych partnerów badawczych. Możemy na przykład podać procent imigrantów z określonego kraju lub regionu geograficznego, którzy znajdują się w Stanie. W ramach takiego ujawnienia nigdy nie będą podawane żadne Dane osobowe.

 

8.  Pana/Pani prawa i opcje wyboru w zakresie Pana/Pani Danych osobowych

Wszyscy Użytkownicy (zgodnie z definicją podaną w naszym Regulaminie) mogą używać naszych narzędzi internetowych do 1) składania prośby o przekazanie raportu dotyczącego Danych osobowych, które nam przekazali, 2) pobierania kopii swoich Danych DNA lub drzew genealogicznych oraz 3) usuwania swoich drzew genealogicznych, wyników testu DNA lub swojego konta.

Ponadto niektóre przepisy dotyczące ochrony prywatności, np. ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych, przyznają osobom fizycznym określone prawa w zakresie ich Danych osobowych. Na przykład:

Prawo do wglądu/poznania  –  może przysługiwać Panu/Pani prawo do żądania wglądu w swoje Dane osobowe oraz otrzymania kopii określonych informacji, w tym kategorii Danych osobowych, jakie gromadzimy i ujawniamy. W celu złożenia prośby o otrzymanie takiej kopii prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek. Jeśli zechce Pan/Pani otrzymać kopię swoich Danych DNA, prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek. Jeśli zechce Pan/Pani otrzymać kopię swoich drzew genealogicznych, prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek.

Prawo do poprawiania –  może przysługiwać Panu/Pani prawo do żądania, abyśmy poprawili niedokładne Dane osobowe dotyczące Pana/Pani osoby.

Prawo do wymazania/usunięcia –  ma Pan/Pani prawo do żądania w określonych przypadkach, abyśmy ograniczyli (zaprzestali aktywnego przetwarzania) albo usunęli Pana/Pani Dane osobowe, pod warunkiem że będą istniały uzasadnione przesłanki, abyśmy to zrobili, i że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące sposobu, w jaki można usunąć swoje Dane osobowe, znajdują się w punkcie 10.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu prowadzonego w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jeśli takie działania mają wpływ na Pana/Pani prawa i wolności jako osoby fizycznej. Ponadto wyraziwszy zgodę na przetwarzanie przez nas swoich Danych osobowych w określonym celu, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my zaprzestaniemy wszelkiego dalszego przetwarzania Pana/Pani danych w tym celu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – ma Pan/Pani prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Pana/Pani Danych osobowych, na przykład jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzane dane nie są dokładne albo nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

Prawo do przenoszenia danych –  może przysługiwać Panu/Pani prawo do otrzymania pewnych swoich Danych osobowych w formacie, który będzie można przesłać do innego administratora danych.

Prawo do wniesienia skargi – przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych (


W celu skorzystania z tych praw może Pan/Pani użyć narzędzi opisanych poniżej lub skontaktować się z firmą Ancestry. Poniżej podano szczegółowe informacje i wyszczególniono opcje związane z uzyskiwaniem dostępu do tych informacji.

Typ Opcje wyboru
Ancestry Może Pan/Pani uzyskać dostęp do Danych osobowych (takich jak Pana/Pani adres e-mail, nazwa użytkownika, dane profilowe itp.), przekazanych przez Pana/Panią firmie Ancestry oraz zaktualizować je w dowolnym momencie, w następujących sekcjach ustawień prywatności: Aby dowiedzieć się, jak zarządzać ustawieniami prywatności w odniesieniu do drzew genealogicznych tworzonych przez Pana/Panią w serwisie Ancestry, proszę przejść do ustawień drzewa genealogicznego lub kliknąć tutaj.
Powiązane marki Firma Ancestry stara się uprościć Panu/Pani zarządzanie swoją prywatnością w Usługach. Ustawieniami prywatności, odnoszącymi się do naszych marek, można zarządzać tutaj.
Aplikacje mobilne Ma Pan/Pani także możliwość kontroli nad swoimi danymi za pomocą ustawień dostępnych w naszych aplikacjach mobilnych, takich jak Ancestry, AncestryDNA, Find a Grave czy We Remember.
Reklama Wykorzystujemy pliki cookie oraz podobne technologie śledzenia i powiązania z partnerami od marketingu i reklamy do zbierania danych na temat Pana/Pani zainteresowań lub zachowań w celu dostarczania Panu/Pani ukierunkowanych reklam. Ma Pan/Pani możliwość zmiany ustawień w sposób opisany w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Informacje dotyczące opcji  można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
Pobieranie informacji z drzewa genealogicznego Firma Ancestry umożliwia pobieranie informacji o drzewie genealogicznym w standardowym formacie pliku GEDCOM w ustawieniach drzewa genealogicznego. Tutaj znajdują się informacje, jak to zrobić.
Pobieranie Informacji genetycznych Zawsze może Pan/Pani pobrać plik ze swoimi Danymi DNA. Pobiera Pan/Pani Dane DNA na własne ryzyko. Tutaj znajdują się informacje, jak to zrobić. Więcej informacji o zawartości pobieranych Danych DNA można znaleźć tutaj.

 

9.  Jakie praktyki przechowywania stosujemy?

Usługi firmy Ancestry opierają się na podstawowym założeniu, że osobista podróż odkrywania siebie nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz trwa znacznie dłużej – być może przez całe życie. Ponadto, szczególnie dzięki osobom korzystającym z naszych subskrypcji oraz klientom przekazującym nam swoje DNA, którzy uiszczają opłaty lub kupują subskrypcje, ciągłe ulepszanie naszych kolekcji dokumentów historycznych i funkcji DNA zapewnia z czasem korzyści i informacje dla naszych Użytkowników. W wyniku tego ta ciągła wartość znajduje swoje odzwierciedlenie w utrzymywaniu kont użytkowników w naszym systemie do momentu aż nasi Użytkownicy powiadomią nas, że chcą usunąć swoje dane lub zamknąć swoje konta.

Kategoria Danych Okres przechowywania
Konto i profil Firma Ancestry będzie przechowywać Dane osobowe przekazane przez Pana/Panią podczas tworzenia konta oraz profilu do momentu, aż usunie Pan/Pani swoje konto.
Drzewo genealogiczne Ze względu na znaczenie drzew genealogicznych dla wielu pokoleń, firma Ancestry będzie przechowywać dane Pana/Pani drzewa genealogicznego w celu zapewniania Panu/Pani ciągłego dostępu, aktualnych funkcji i możliwości ulepszania swojego drzewa genealogicznego. Dane Pana/Pani drzewa genealogicznego są przechowywane do momentu, aż usunie Pan/Pani to drzewo lub konto.
DNA Firma Ancestry przechowuje Pana/Pani Dane DNA, aby zapewniać Panu/Pani funkcje i funkcjonalność, które Pan/Pani zakupił(a) lub otrzymał(a) w prezencie, w tym ciągle aktualizowane funkcje, takie jak dopasowania DNA, coraz bardziej szczegółowe oszacowania dotyczące pochodzenia etnicznego oraz ulepszone regiony i społeczności, jak również inne funkcje w oparciu o Pana/Pani Dane DNA. Pana/Pani Dane DNA są przechowywane do momentu, aż usunie Pan/Pani swoje konto lub wyniki testu DNA.

Jeśli był(a) Pan/Pani klientem AncestryHealth, nasze laboratoria partnerskie AncestryHealth są zobowiązane do przechowywania Pana/Pani Danych DNA i wyników testu przez przynajmniej siedem lat lub okres wymagany przez prawo stanowe oraz w Ustawie w sprawie poprawek dla laboratoriów klinicznych (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) oraz wytycznych odnoszących się do laboratoriów certyfikowanych przez College of American Pathologists (CAP).

Powiązane marki Niektóre powiązane z nami marki (Fold3®, Newspapers.com™, Find a Grave®, We Remember® lub Archives®) mają własne loginy do kont i będą przechowywać Dane osobowe podane przez Pana/Panią podczas tworzenia konta i profilu stosownie do potrzeb w związku z zapewnianiem Panu/Pani ciągłych i aktualnych Usług do momentu, aż poprosi nas Pan/Pani o ich usunięcie.
Informacje dotyczące użytkowania Przechowujemy informacje dotyczące użytkowania (np. wizyt na witrynach) w formie zagregowanej i pozbawionej elementów odnoszących się do konkretnej osoby. Takie dane po zagregowaniu przestają być Danymi osobowymi i nie będą podlegać wnioskom użytkowników o ich usunięcie danych.

 

10.  Jak mogę usunąć swoje Dane osobowe?

Może Pan/Pani usunąć swoje Dane osobowe z firmy Ancestry w dowolnym momencie.

Kategoria Danych Sposób usunięcia
Dane osobowe

Może Pan/Pani usunąć swoje Dane osobowe z firmy Ancestry, postępując zgodnie z tymi wskazówkami.

Jeśli udostępnił(a) Pan/Pani informacje innym Użytkownikom (na przykład poprzez upublicznienie swoich drzew genealogicznych lub bezpośrednie udostępnienie swoich Wyników DNA innym Użytkownikom), firma Ancestry nie będzie w stanie usunąć żadnych kopii informacji, które mogli zachować inni Użytkownicy, a ich usunięcie będzie możliwe tylko przez skontaktowanie się z innym Użytkownikiem o poproszeniem go o ich usunięcie.

Wszelkie prośby o usunięcie informacji z powiązanych dokumentów archiwalnych należy kierować do podmiotu odpowiedzialnego za archiwa.

Prośby o usunięcie Danych osobowych z indeksów dokumentów, które można przeszukiwać i które znajdują się w naszym posiadaniu, będziemy rozpatrywać indywidualnie i zgodnie z przepisami prawa.

Informacje dotyczące Danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ancestry w odniesieniu do osób, które nie korzystają z jej produktów i usług można znaleźć, klikając

Informacje genetyczne Uwaga: Jeśli poprosi Pan/Pani firmę Ancestry o usunięcie Pana/Pani Danych DNA, usuniemy wszystkie Informacje genetyczne, w tym pochodne Informacje genetyczne (szacunkowe pochodzenie etniczne, dopasowanie do krewnych genetycznych itp.) z naszych systemów produkcyjnych, rozwojowych, analitycznych i badawczych w ciągu 30 dni.

Aby poprosić o zniszczenie swoich Próbek biologicznych, musi Pan/Pani skontaktować się z Działem Obsługi Członków. Prosimy pamiętać, że w przypadku zaakceptowania naszego Dokumentu świadomej zgody na badania, nie będzie w stanie usunąć Pana/Pani Informacji genetycznych z aktywnych lub zakończonych projektów badawczych, ale nie będziemy wykorzystywać ich w żadnych nowych projektach badawczych.

Informacje ogólne Prosimy pamiętać, że usunięcie Pana/Pani Danych osobowych z naszych systemów kopii zapasowych po usunięciu ich z naszych systemów produkcyjnych, rozwojowych, analitycznych i badawczych może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Nasze laboratoria partnerskie mogą także przechowywać otrzymane od nas dane zgodnie z przepisami prawa, które mogą nakładać na nie taki obowiązek, w tym z przepisami ustawy o udoskonalaniu laboratoriów klinicznych podlegającymi amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Firma Ancestry może także przechowywać określone informacje, które będą w uzasadniony sposób potrzebne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (w tym próśb organów egzekucyjnych), rozwiązania sporów, zachowania bezpieczeństwa, uniknięcia oszustwa lub nadużycia, a także w celu spełnienia wymogów dotyczących podatków, branży płatniczej, papierów wartościowych i regulacji klinicznych.
Powiązane marki W celu usunięcia informacji przechowywanych przez nasze powiązane marki (Fold3®, Newspapers.com™, Find a Grave®, We Remember® lub Archives®) może się Pan/Pani skontaktować z daną marką i poprosić o usunięcie swoich Danych osobowych z danej usługi. W ramach niektórych Usług może być także dostępny internetowy formularz prośby, który można znaleźć w menu ustawień konta danej usługi oraz wyświetlić tutaj.

 

11.  Bezpieczeństwo

Firma Ancestry prowadzi kompleksowy program bezpieczeństwa informacji, którego celem jest ochrona Danych osobowych naszych klientów z wykorzystaniem zabezpieczeń administracyjnych, fizycznych oraz technicznych.

Konkretne środki bezpieczeństwa, jakie są wykorzystywane, opierają się na wrażliwości zbieranych Danych osobowych. Posiadamy środki zapewniające ochronę przed nieodpowiednim dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą Danych osobowych (w tym Informacji genetycznych), jakie znajdują się pod naszą kontrolą.

Zespół ds. bezpieczeństwa z firmy Ancestry przeprowadza regularne przeglądy naszych praktyk w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz ulepsza je zgodnie z potrzebą, aby pomóc zapewnić integralność naszych systemów i Pana/Pani Danych osobowych.

Wykorzystujemy bezpieczne oprogramowanie serwerowe do szyfrowania Danych osobowych (w tym Informacji genetycznych) i współpracujemy wyłącznie z takimi firmami zajmującymi się zabezpieczeniami, które spełniają i angażują się w nasze standardy bezpieczeństwa. Choć nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania ani zmiany danych, podejmujemy odpowiednie wysiłki, aby temu zapobiec.

Ważne jest również, aby chronił(a) się Pan/Pani przed nieuprawnionym dostępem do swoich Danych osobowych, wykorzystując silne hasła oraz chroniąc się przed nieupoważnionym korzystaniem ze swojego komputera lub urządzenia.

 

12.  Przekazywanie Danych do innych krajów

Jesteśmy firmą globalną i będziemy przekazywać Pana/Pani Dane osobowe do krajów innych niż Pana/Pani kraj, w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Kraje spoza EOG, Szwajcaria oraz Wielka Brytania mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jak Pana/Pani kraj ojczysty. Przekazując Pana/Pani Dane osobowe i Informacje genetyczne między irlandzką spółką Ancestry a amerykańskimi spółkami Ancestry, na potrzeby ich przetwarzania w Stanach Zjednoczonych, polegamy na ustanowionych mechanizmach przekazywania, takich jak Standardowe klauzule umowne.

 

13.  Zmiany wprowadzane w niniejszym Oświadczeniu

Możemy zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnej chwili, ale będzie wyraźnie informowali z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach w tym Oświadczeniu poprzez na przykład wysłanie powiadomienia w ramach Usług, na naszych witrynach internetowych lub wysłanie do Pana/Pani wiadomości e-mail, w celu zapewnienia Panu/Pani możliwości zapoznania się ze zmianami i zdecydowania, czy chce Pan/Pani nadal korzystać z Usług.

Będziemy również informowali Pana/Panią o wszelkich nieistotnych zmianach wprowadzonych w niniejszym Oświadczeniu w dniu ich wejścia w życia, wysyłając powiadomienie za pośrednictwem Usług, na naszych witrynach internetowych lub wysyłając do Pana/Pani wiadomość e-mail.

Jeśli nie zgodzi się Pan/Pani na jakiekolwiek zmiany, będzie Pan mógł/Pani mogła usunąć swoje konto w sposób opisany w punkcie 10.

 

14.  Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych mieszkańców UE, zgodna z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, jesteśmy zobowiązani określić cele, w jakich przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe oraz podstawy prawne, na których opieramy te działania. Firma Ancestry polega na kilku podstawach prawnych w odniesieniu do zbierania i przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych oraz Informacji genetycznych. Szczegółowe informacje na temat naszych podstaw prawnych znajdują się tutaj.

 

15.  Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora danych 

Klienci ze Stanów Zjednoczonych

Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, firmy Ancestry.com Operations, L.P. oraz Ancestry.com DNA, LLC są odpowiedzialne za wykorzystywanie Pana/Pani danych oraz odpowiadanie na wszelkie prośby dotyczące Pana/Pani Danych osobowych.

 

  E-mail Adres pocztowy
W przypadku użytkowników ze Stanów Zjednoczonych [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Dział ds. Ochrony Prywatności
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Wnioski dotyczące prywatności – Stany Zjednoczone [email protected] ND.
Wsparcie upoważnionego agenta w Kalifornii [email protected] ND.

 

Klienci spoza Stanów Zjednoczonych

Jeśli mieszka Pan/Pani poza Stanami Zjednoczonymi, podmiotem kontrolującym Pana/Pani dane jest firma Ancestry Ireland Unlimited Company.

Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą skontaktować się z Irish Data Protection Commission lub lokalnym organem odpowiedzialnym za ochronę danych.

 

  E-mail Adres pocztowy
W przypadku użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Dział ds. Ochrony Prywatności
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Irlandia

 

W przypadku klientów firmy Ancestry: Klienci firmy Ancestry mogą kontaktować się pod tymi numerami telefonu lub przesyłać pytania za pomocą tego formularza sieciowego.

Prośby od organów egzekucyjnych: Prośby dotyczące informacji, pochodzące od organów egzekucyjnych, powinny być zgodne z Przewodnikiem firmy Ancestry dla organów egzekucyjnych.

 

16.  Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych

Ancestry publikuje niniejsze Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych („Oświadczenie dotyczące USA”), dotyczące wyłącznie mieszkańców Kalifornii, Kolorado, Connecticut i Wirginii, dodatkowo wobec naszego Oświadczenie o ochronie prywatności, w celu przekazania informacji dotyczących tego, w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw wynikających z ustawy stanu Kalifornia dotyczącej ochrony prywatności konsumentów z 2018 r. (California Consumer Privacy Act, „CCPA”) ustawy stanu Kalifornia dotyczącej prywatności z 2020 r. (California Privacy Rights Act, „CPRA”), ustawy stanu Colorado dotyczącej prywatności (Colorado Privacy Act, „CPA”), ustawy stanu Connecticut dotyczącej prywatności (Connecticut Data Privacy Act, „CTDPA”) oraz ustawy stanu Virginia dotyczącej ochrony danych konsumentów (Virginia Consumer Data Protection Act „VCDPA”). Niniejsze Oświadczenie dotyczące USA odnosi się do wszystkich witryn internetowych, usług i aplikacji mobilnych firmy Ancestry, które odsyłają do tego oświadczenia, w tym: Ancestry®,

16.1  Kategorie Danych osobowych

Firma Ancestry gromadzi obecnie i gromadziła przez 12 miesięcy przed datą wejścia niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA w życie Dane osobowe zaliczane do następujących kategorii:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, unikalny identyfikator osoby, identyfikator internetowy, adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego, adres e-mail, nazwa konta, prawo jazdy.
 • Kategorie danych osobowych opisane w podpunkcie (e) paragrafu 1798.80, nieobjęte istniejącą kategorią (informacje medyczne, opis lub cechy fizyczne).
 • Cechy chronione na mocy obowiązujących przepisów stanowych albo federalnych, takie jak płeć przypisana w momencie narodzin i rok urodzenia. Obejmuje to również udostępniane nam „Twoje Treści” (w rozumieniu naszego Regulaminu), które uznawane są za chronione  obowiązującym prawem stanowym lub federalnym.
 • Informacje komercyjne: takie jak kupowane, pozyskiwane lub rozważane produkty lub usługi albo inne zakupy lub historia bądź tendencje konsumpcyjne.
 • Informacje biometryczne: takie jak Dane DNA (zdefiniowane powyżej).
 • Informacje związane z korzystaniem z Internetu, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania i informacje dotyczące Pana/Pani interakcji z naszymi witrynami i reklamami.
 • Dane geolokalizacyjne, takie jak lokalizacja Pana/Pani urządzenia lub komputera oraz wszelkie metadane powiązane ze zdjęciami cyfrowymi przesyłanymi do usługi Find a Grave, w tym miejsce, data i godzina wykonania zdjęcia.
 • Dane sensoryczne, takie jak informacje audio, elektroniczne i wizualne (np. nagrania audio i wideo przesyłane przez Pana/Panią, nagrania rozmów z Działem Obsługi Członków firmy Ancestry lub informacje, które udostępnia Pan/Pani dobrowolnie podczas udziału w naszych badaniach opinii konsumentów).
 • Wnioski wyciągane z Danych osobowych, takie jak wnioski wykorzystywane do przekazywania sugestii relacji rodzinnych oraz tworzenia profili konsumentów dla celów badań, marketingu i opracowywania produktów. Prosimy pamiętać, że zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w punkcie 16.7  poniżej nie sprzedajemy Pana/Pani Danych osobowych.
 • Wrażliwe dane osobowe, takie jak prawo jazdy, dane logowania do konta, pochodzenie rasowe albo etniczne oraz dane genetyczne.

Należy pamiętać, że dane z pewnych kategorii są zbierane tylko w przypadku gdy korzysta Pan/Pani z pewnych naszych Usług.

16.2  Cele biznesowe

Firma Ancestry wykorzystuje Dane osobowe zaliczane do kategorii opisanych w punkcie 16.1 w następujących celach biznesowych:

 • Dostarczanie, personalizowanie, ulepszanie , aktualizowanie i rozwijanie Usług firmy Ancestry;
 • Komunikowanie się z Panem/Panią w sprawie Usług;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Usług oraz
 • Reklamowanie nowych produktów i ofert od naszych partnerów biznesowych w oparciu o Pana/Pani zainteresowania.

16.3  Kategorie źródeł Danych osobowych

Firma Ancestry gromadzi i gromadziła w okresie 12 miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA Dane osobowe zaliczane do kategorii opisanych w punkcie 16.1 z następujących kategorii źródeł:

 • Pan/Pani, nasz użytkownik/gość – to źródło Danych osobowych zależy od korzystania przez Pana/Panią z Usług, w tym przesyłania danych w części „Twoje Treści” (w rozumieniu naszego Regulaminu);
 • Spółki należące do firmy Ancestry (zdefiniowane w punkcie 7);
 • Dokumenty publiczne;
 • Dokumenty historyczne; oraz
 • Podmioty zewnętrzne.

16.4  Ujawnianie Danych osobowych w Celach biznesowych

Firma Ancestry udostępnia i udostępniała w celach biznesowych, w okresie 12 miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA Dane osobowe zaliczane do odpowiednich kategorii podmiotom zewnętrznym z następujących kategorii:

Kategorie podmiotów zewnętrznych Kategorie Danych osobowych, które udostępniamy
Inni użytkownicy firmy Ancestry (w przypadku udostępnienia swoich Danych osobowych w firmie Ancestry)
 • Identyfikatory;
 • Kategorie danych osobowych opisane w paragrafie 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego;
 • Cechy chronione na mocy obowiązujących przepisów stanowych albo federalnych oraz
 • Informacje biometryczne.
Spółki Ancestry
 • Identyfikatory;
 • Kategorie danych osobowych opisane w paragrafie 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego;
 • Cechy klas chronionych na mocy prawa stanowego lub federalnego;
 • Informacje komercyjne;
 • Informacje biometryczne (tylko między Ancestry i AncestryDNA);
 • Informacje dotyczące korzystania z Internetu;
 • Dane geolokalizacyjne;
 • Dane sensoryczne; oraz
 • Wnioski.
Dostawcy usług
 • Identyfikatory i kategorie danych osobowych opisane w paragrafie 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, takie jak adres e-mail i unikalne identyfikatory osób generowane przez firmę Ancestry (kod probówki);
 • Informacje biometryczne i cechy zaliczane do klas chronionych zgodnie z prawem stanowym lub federalnym (płeć, data urodzenia) są udostępniane naszym laboratoriom partnerskim;
 • Informacje komercyjne;
 • Informacje dotyczące korzystania z Internetu;
 • Dane sensoryczne; oraz
 • Wnioski.
Partnerzy badawczy Informacje na temat tego, co udostępnia się partnerom badawczym, można znaleźć w Dokumencie świadomej zgody na badania; zakres udostępnianych danych może obejmować:
 • Identyfikatory;
 • Kategorie danych osobowych opisane w paragrafie 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego;
 • Cechy klas chronionych na mocy prawa stanowego lub federalnego;
 • Informacje komercyjne;
 • Informacje biometryczne (tylko między Ancestry i AncestryDNA);
 • Informacje dotyczące korzystania z Internetu;
 • Dane sensoryczne; oraz
 • Wnioski.
Organy egzekucyjne lub inne organy regulacyjne Nie udostępniamy dobrowolnie Pana/Pani Danych osobowych organom egzekucyjnym ani regulacyjnym. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych organom egzekucyjnym wymagamy od nich przeprowadzenia prawidłowego procesu prawnego, który opisano w punkcie 7. Informacje na temat udostępnionych danych można znaleźć w naszym dwuletnim Raporcie dotyczącym przejrzystości.

 

16.5  Preferencje w zakresie udostępniania i reklam

Firma Ancestry udostępnia  i udostępniała na potrzeby reklam ukierunkowanych, w okresie 12 miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA Dane osobowe zaliczane do odpowiednich kategorii podmiotom zewnętrznym z następujących kategorii:

Kategorie podmiotów zewnętrznych  Kategorie Danych osobowych, które udostępniamy
Partnerzy marketingowi i reklamowi
 • Identyfikatory;
 • Informacje komercyjne;
 • Informacje dotyczące korzystania z Internetu;
 • Wnioski.

 

Korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii śledzących do udostępniania informacji naszym usługodawcom oraz partnerom zewnętrznym z szeregu powodów, w tym w celu dokonywania pomiarów, określania odbiorcy docelowego i wyświetlania reklam w sposób opisany szerzej w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Może Pan/Pani dowiedzieć się więcej na temat naszych praktyk i udostępnianych przez nas środków kontroli albo wyrazić sprzeciw wobec niektórych typów takiego udostępniania korzystając ze strony naszej Polityki plików cookie. Po 1 stycznia 2023 r. należy skorzystać z łącza „Sprzeciw wobec sprzedaży czy udostępniania moich danych osobowych” w stopce naszej witryny, aby zmienić swoje preferencje.

16.6  Korzystanie z przysługujących Panu/Pani praw.

16.6.1  Prawo do wiedzy. Może mieć Pan/Pani prawo do zażądania udostępnienia informacji na temat tego, jakie Dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, udostępniamy albo sprzedajemy. Obejmuje ono prawo do zażądania ujawnienia kategorii, do których zalicza się Dane osobowe gromadzone na Pana/Pani temat, kategorii źródeł Danych osobowych, biznesowego celu gromadzenia Danych osobowych, kategorii podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy Dane osobowe z tych kategorii oraz konkretnych Danych osobowych, jakie zgromadziliśmy na Pana/Pani temat.

W przypadku składania wniosku o wgląd w dane we własnym imieniu można zrobić to na dwa sposoby: przez Internet lub pocztę e-mail.

W celu przesłania do firmy Ancestry internetowego wniosku o wgląd w dane należy postępować zgodnie z tymi szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi pobierania danych konta. Ten raport nie będzie zawierał kopii Pana/Pani Danych DNA ani drzew genealogicznych. Jeśli zechce Pan/Pani otrzymać kopię swoich drzew genealogicznych, prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek. Jeśli zechce Pan/Pani otrzymać kopię swoich Danych DNA, prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek. Prosimy pamiętać, że pobiera Pan/Pani Dane DNA na własne ryzyko.

W przypadku przesyłania wniosku o wgląd w dane, dotyczącego marek powiązanych z nami (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember or Archives), może Pan/Pani zawsze skontaktować się z nami poprzez powiązaną markę, a w przypadku niektórych Usług, w menu ustawień konta danej usługi może także być dostępny formularz internetowy (dane kontaktowe i łącze do internetowego formularza wniosku, jeśli jest dostępny, można znaleźć tutaj).

Wniosek o wgląd w dane należy wysłać na adres e-mail usprivacyrequests@ancestry.com. Przed przekazaniem Panu/Pani kopii Pana/Pani danych musimy zweryfikować Pana/Pani tożsamość. Będziemy wymagali od Pana/Pani przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość i aktualnego adresu (np. konieczne może być przedstawienie kopii dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej, która zostanie wykorzystana wyłącznie do weryfikacji Pana/Pani tożsamości i adresu).

Jeżeli jest Pan/Pani „Upoważnionym agentem” w myśl ustawy CCPA/CPRA i składa Pan/Pani wniosek o wgląd w dane w imieniu jednego z naszych użytkowników, prosimy zapoznać się z punktem  16.6.3 poniżej.

16.6.2 Prawo do usunięcia. Może mieć Pan/Pani prawo zażądać usunięcia przez nas Pana/Pani Danych osobowych.

W przypadku składania wniosku o usunięcie danych we własnym imieniu można zrobić to na dwa sposoby: przez Internet lub pocztę e-mail. Prosimy pamiętać, że w celu usunięcia Pana/Pani Danych osobowych musimy usunąć Pana/Pani konto oraz że usunięcie konta powoduje spełnienie tego wniosku i ten proces jest nieodwracalny. Pana/Pani dane (w tym m.in. drzewa genealogiczne, dokumenty, zdjęcia i Dane DNA) zostaną trwale usunięte.

W celu przesłania do firmy Ancestry internetowego wniosku o usunięcie danych należy postępować zgodnie z tymi szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi usuwania konta. W przypadku przesyłania wniosku o usunięcie danych, dotyczącego marek powiązanych z nami (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember or Archives), może Pan/Pani zawsze skontaktować się z nami poprzez powiązaną markę, a w przypadku niektórych Usług, w menu ustawień konta danej usługi może także być dostępny formularz internetowy (dane kontaktowe i łącze do internetowego formularza wniosku, jeśli jest dostępny, można znaleźć tutaj).

Wniosek o usunięcie danych należy wysłać na adres e-mail usprivacyrequests@ancestry.com. Przed usunięciem Pana/Pani danych musimy zweryfikować Pana/Pani tożsamość. Będziemy wymagali od Pana/Pani przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość i aktualnego adresu (np. konieczne może być przedstawienie kopii dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej, która zostanie wykorzystana wyłącznie do weryfikacji Pana/Pani tożsamości i adresu).

Jeżeli jest Pan/Pani „Upoważnionym agentem” w myśl ustawy CCPA/CPRA i składa Pan/Pani wniosek o wgląd w dane w imieniu jednego z naszych użytkowników, prosimy zapoznać się z punktem  16.6.3 poniżej.

16.6.3  Upoważnieni agenci. Mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z usług „upoważnionych agentów” w celu składania wniosków o wgląd w dane i ich usunięcie. Aby skorzystać z takiej usługi, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Należy pamiętać, że nawet jeśli konsument zdecyduje się skorzystać z upoważnionego agenta w celu złożenia wniosku, będzie musiał nadal współpracować bezpośrednio z nami w celu spełnienia wymagań określonych w punkcie 3 poniżej:

 1. Dowód potwierdzający, że upoważniony agent jest zarejestrowany w Sekretarza Stanu jako podmiot prowadzący działalność w Kalifornii.
 2. Podpisane upoważnienie od konsumenta, zgodnie z którym upoważniony agent może działać w jego imieniu.
 3. Weryfikacja tożsamości konsumenta (przeprowadzana bezpośrednio przez konsumenta u nas). Będziemy wymagali od Pana/Pani przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania w Kalifornii (np. kopii dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej, która zostanie wykorzystana wyłącznie do weryfikacji Pana/Pani tożsamości i adresu).

Uwaga: Raport zostanie dostarczony konsumentowi za pośrednictwem jego konta Ancestry. Należy także pamiętać, że raport nie zawiera kopii Danych DNA ani drzew genealogicznych konsumenta. Jeśli konsument zechce pobrać swoje drzewa genealogiczne lub Dane DNA, powinien zapoznać się z punktem  16.6.1  powyżej.

16.6.4 Prawo do odwołania. Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem stanu Kolorado, Connecticut albo Wirginii, a Pana/Pani żądanie wglądu w Pana/Pani dane lub ich usunięcia zostanie odrzucone, przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania. Można je złożyć, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

16.7  Sprzedaż. Firma Ancestry nie sprzedaje Pana/Pani Danych osobowych i nie sprzedawała ich w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie tego Oświadczenia dotyczącego USA.

16.8  Dane osobowe o charakterze wrażliwym. Przetwarzamy gromadzone na Pana/Pani temat dane osobowe o charakterze wrażliwym wyłącznie w celu świadczenia Usług, w tym w celu:

 • utrzymania jakości i bezpieczeństwa Usług;
 • doskonalenia Usług;
 • wykrywania naruszeń bezpieczeństwa;
 • zapobiegania złośliwym, mylącym, stanowiącym oszustwo albo nielegalnym działaniom wymierzonym w Ancestry i ścigania ich; oraz
 • utrzymywania albo obsługi kont, świadczenia usług klientom, obsługi albo realizacji zamówień i transakcji, weryfikacji informacji klienta, obsługi płatności, świadczenia usług analitycznych i umożliwienia przechowywania.

Możemy również przetwarzać te wrażliwe dane osobowe w sposób konieczny do umożliwienia zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa osób oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

16.9  Przeciwdziałanie dyskryminacji. Nie będziemy dyskryminować Pana/Pani z powodu skorzystania przez Pana/Panią z jakichkolwiek przysługujących Panu/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

16.10  Kalifornijska ustawa Shine the Light. Paragraf 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, znany jako prawo „Shine the Light”, pozwala Użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na składanie wniosków i otrzymywanie od nas listy Danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy podmiotom zewnętrznym na potrzeby ich celów związanych z marketingiem bezpośrednim w poprzednim roku kalendarzowym wraz z nazwami i adresami tych podmiotów zewnętrznych. Wnioski takie można składać tylko raz w roku i są one bezpłatne. Zgodnie z paragrafem 1798.83, firma Ancestry aktualnie nie udostępnia Danych osobowych podmiotom zewnętrznym dla ich własnych celów związanych z marketingiem bezpośrednim.

16.11  Sprawozdania roczne. Prosimy kliknąć , aby zapoznać się z wnioskami o wgląd w dane i usunięcie kont, które otrzymaliśmy w ciągu roku na całym świecie.

16.12  Kontakt z nami. W razie pytań na temat naszych polityk czy praktyk w zakresie prywatności dotyczących Stanów Zjednoczonych prosimy o kontakt z nami  pod adresem usprivacyrequests@ancestry.com.

17.  Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Australii

Jeśli australijska ustawa dotycząca prywatności z roku 1988 (Cth) (Ustawa dotycząca prywatności) ma zastosowanie wobec przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych, obowiązują również poniższe postanowienia:

-       Informacje genetyczne są uznawane za „dane wrażliwe” w sposób określony w Ustawie dotyczącej prywatności. Będziemy gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane wrażliwe na Pana/Pani temat wyłącznie w sposób dozwolony przepisami prawa, na przykład jeśli otrzymamy Pana/Pani zgodę na to, bądź gdy gromadzenie takie jest wymagane prawem lub prawnie dopuszczalne.

-       W zakresie ustępu 8 (Pana/Pani prawa i opcje wyboru w zakresie Pana/Pani danych osobowych), może przysługiwać Panu/Pani prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony prywatności lub danych osobowych w Pana/Pani jurysdykcji. Jednak w przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych albo przekonania, że nie przestrzegamy postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności albo przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności obowiązujących w Pana/Pani jurysdykcji, prosimy skontaktować się najpierw w nami korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej w ust. 15. Rozpatrzymy skargę i określimy ewentualne wymagane działania.