Kushtet e rinovimit dhe të anullimit të Ancestry

Abonimi juaj në Shërbime (siç përkufizohet në  Kushtet e përgjithshme të Ancestry) dhe blerja e AncestryDNA® u nënshtrohen këtyre Kushteve të rinovimit dhe anullimit. Termat me shkronja të mëdha të përdorur në këto Kushte të rinovimit dhe anullimit nëse nuk përkufizohen këtu janë siç përkufizohet në Kushtet e përgjithshme.

Abonimet

Ekzistojnë opsione të ndryshme të pagesës dhe abonimit të disponueshme për përdorimin e Shërbimeve. Këto opsione mund të gjenden në Shërbimet individuale dhe mund të ndryshojnë herë pas here. Pasi regjistroheni për një provë falas ose pagesa juaj fillestar është përpunuar, abonimi juaj ka filluar dhe mund të aksesoni menjëherë Shërbimin e përshtatshëm.

1. Rinovimet automatike të abonimeve. Përveç kur shprehet ndryshe në kushtet e ofertës tuaj, abonimet rinovohen automatikisht, me përjashtim të abonimeve dhuratë dhe pagesë-për-shikim. Kjo do të thotë se pasi të regjistroheni për një provë falas ose bëheni një anëtar i abonuar, abonimi juaj do të rinovohet automatikisht bazuar në programin e abonimit që zgjidhni (p.sh. gjysëm-vjeçar, mujor, etj.). Nëse nuk jeni njoftuar në një formë tjetër, do të duhet të paguani normën e deklaruar në kohën e blerjes (plus taksa të zbatueshme, si taksa mbi vlerën e shtuar kur norma e deklaruar nuk përfshin TVSH) në fillim të secilit afat të faturimit të abonimit tuaj përmes metodës së faturimit që na keni dhënë. Ju lutemi sigurohuni se informacioni juaj i faturimit është i saktë për të parandaluar një ndërprerje të abonimit tuaj.

Çmimet dhe kushtet për abonime mund të ndryshojnë në çdo kohë. Çmimi dhe kushtet në fuqi kur bëtë blerjën tuaj fillestare ose kur abonimi juaj i rinovua së fundmi do të mbeten në fuqi për kohëzgjatjen e asaj periudhe të abonimit, por çmime dhe kushte të reja mund të zbatohen për rinovime ose abonime të reja. Ancestry do t’ju japë njoftim të arsyeshëm të ndonjë ndryshimi në çmim ose kushte përpara sesa të hyjnë në fuqi. Nëse nuk dëshironi të rinovoni abonimin tuaj sipas këtyre çmimeve dhe kushteve të reja, mund të anulloni abonimin tuaj siç përshkruhet më poshtë.

2. Anullimet e abonimit dhe rimburse. Mund të anulloni abonimin tuaj të Ancestry duke hyrë në faqen Cilësimet e llogarisë ose duke na kontaktuar. Mësoni më shumë sesi të anulloni abonimin tuaj të Ancestry këtu. Nëse aksesoni Fold3® dhe Newspapers.com™ përmes abonimit Ancestry All Access, mund të anulloni abonimin tuaj duke hyrë në faqen Cilësimet e llogarisë ose duke na kontaktuar. Nëse abonoheni tek Fold3® ose Newspapers.com™ veçmas, përfshirë Newspapers.com™ Publisher Extra®, shihni më poshtë për hollësi të anullimit. Të gjitha rimbursimet do të kreditohen në metodën e faturimit të lidhur me llogarinë tuaj. Për informacion sesi të anulloni një abonim të blerë përmes aplikacionit të Ancestry, shkoni këtu.

Nëse jeni duke përdorur Shërbimet në BE ose Mbretërinë e Bashkuar, gjithashtu mund të anulloni abonimin tuaj në Ancestry duke plotësuar këtë formular kontakti ose abonimin tuaj në Newspapers.com™ duke plotësuar këtë formular kontakti.

Mund të anulloni abonimin tuaj në Fold3® duke u regjistruar në faqen Hollësitë e llogarisë tuaj në Fold3.com ose duke na kontaktuar këtu. Mund të anulloni abonimin tuaj në Newspapers.com™ duke u regjistruar në faqen Account Details tuaj në Newspapers.com ose duke na kontaktuar këtu. Mund të anulloni abonimin tuaj në Archives® duke u regjistruar në faqen Account Profile tuaj në Archives.com ose duke na kontaktuar këtu.

Përveç kur shprehet ndryshe në kushtet e abonimit tuaj, do të zbatohen kushtet e mëposhtme:

Prova falas: Disa prej Shërbimeve ju lejojnë të regjistroheni për një provë falas kështu që mund të provoni Shërbimet përpara sesa të filloni një abonim me pagesë. Nëse regjistroheni për një provë falas, mund t’a anulloni në çdo kohë përpara dy ditëve përpara përfundimit të periudhës së provës falas dhe të mos duhet të bëni ndonjë pagesë. Nëse nuk e anulloni deri në atë kohë, abonimi juaj me pagesë do të fillojë pasi të përfundojë periudha juaj e provës falas. Një provë falas për përdorues. Pasi një provë falas kalon në faturim, nuk do të jepet asnjë rimbursim. Për përdoruesit në Bashkimin Europian, prova juaj falas përfshin ftohjen e të drejtave tuaja dhe të drejtën tuaj për t’u tërhequr nga kontrata.

Abonimet mujore (përfshirë Preserve My Tree, ku është e mundur): Pajtimet që faturohen mbi një bazë mujore mund të anullohen në çdo kohë përpara dy ditëve të biznesit përpara datës tuaj të rinovimit, por nuk kualifikohen për një rimbursim. Nëse anulloni abonimin tuaj mujor, do të ruani aksesin ndaj Shërbimeve për pjesën e mbetur të atij muaji. Nëse nuk e anulloni abonimin tuaj brenda periudhës së abonimit, do ta rinovojmë abonimin tuaj çdo muaj derisa ta anulloni.

Abonime më të gjata sesa një muaj që faturohen paraprakisht:

  • Për abonimet në Ancestry: Përveç siç përvijohet më poshtë, nëse anulloni këtë lloj abonimi përpara përfundimit të periudhës së abonimit tuaj, nuk kualifikoheni për një rimnbursim, por do të ruani aksesin ndaj Shërbimeve të përshtatshme për pjesën e mbetur të periudhës së abonimit tuaj, pas të cilës abonimi juaj do të anullohet. Nëse abonimi juaj nuk filloi me një provë falas, gjatë 14 ditëve të para të periudhës tuaj të parë të abonimit mund ose të (1) anulloni menjëherë për një rimbursim të plotë dhe humbjen menjëherë të aksesit, ose të (2) anulloni në fund të abonimit tuaj të tanishëm pa asnjë rimbursim. Nëse nuk anulloni abonimin tuaj brenda periudhës tuaj të abonimit, do të rinovojmë abonimin tuaj për periudha shtesë të barabarta në gjatësi me abonimin tuaj të tanishëm, derisa t’a anulloni. Pasi abonimi juaj rinovohet, nuk kualifikoheni për ndonjë rimbursim. Rimbursimet nuk bazohen në përdorimin e llogarisë.
  • Për abonimet në Fold3, Newspapers.com dhe Archives: Abonimet më të gjata sesa një muaj që faturohen paraprakisht mund të anullohen gjatë 30 ditëve të para për një rimbursim të plotë. Nëse ky abonim fillon me një provë falas, periudha 30-ditore fillon pas përfundimit të provës falas. Nëse anulloni këtë lloj të abonimit pas 30 ditëve të para, nuk do të merrni një rimbursim, por do të ruani aksesin ndaj Shërbimeve të përshtatshme për pjesën e mbetur të periudhës tuaj të abonimit, pas të cilës abonimi juaj do të anullohet. Nëse nuk anulloni abonimin tuaj brenda periudhës tuaj të abonimit, do të rinovojmë abonimin tuaj për periudha shtesë të barabarta në gjatësi me abonimin tuaj të tanishëm, derisa t’a anulloni. Rimbursimet nuk bazohen në përdorimin e llogarisë.

Abonime më të gjata sesa një muaj që faturohen në bazë mujore: Atje ku ofrohen, disa abonime më të gjata sesa një muaj mund të kualifikohen për faturime mujore. Megjithëse faturoheni çdo muaj, jeni të angazhuar ndaj të gjithë gjatësisë së abonimit tuaj (p.sh. 6 muaj ose 12 muaj). Përveç siç përvijohet më poshtë, nëse anulloni këtë lloj të abonimit përpara përfundimit të periudhës tuaj të abonimit, nuk kualifikoheni për një rimbursim, por do të ruani aksesin ndaj Shërbimeve të përshtatshme për pjesën e mbetur të ndonjë muaji të paguar (pas të cilit pajtimi juaj do të anullohet) dhe mund t’ju faturohet një tarifë e anullimit. Nëse abonimi juaj nuk filloi me një provë falas, gjatë 14 ditëve të para të periudhës tuaj të parë të abonimit mund ose të (1) anulloni menjëherë për një rimbursim të plotë të tarifës së muajit të parë dhe humbjen menjëherë të aksesit, ose të (2) anulloni në fund muajit të parë dhe të paguani një tarifë të anullimit. Për abonimet e blera në www.ancestry.com, tarifat e anullimit janë më e vogla e (i) $25 për abonimet 6-mujore ose $50 për abonimet 12-mujore (plus ndonjë taksë të zbatueshme) ose (ii) kostoja e mbetur e pajtimit tuaj. Për abonimet e blera në www.ancestry.co.uk, tarifat e anullimit janë më e vogla e 20 GBP/Euro ose kostoja e mbetur e abonimit tuaj. Për abonimet e blera në www.ancestry.co.au, tarifat e anullimit janë më e vogla e 25 AUD/NZD ose kostoja e mbetur e abonimit tuaj. Për abonimet e blera në www.ancestry.ca, tarifat e anullimit janë më e vogla e 25 CAD ose kostoja e mbetur e abonimit tuaj. Për abonimet e blera në www.ancestry.de, tarifat e anullimit janë më e vogla e 20 Euro ose kostoja e mbetur e abonimit tuaj. Nëse nuk anulloni abonimin tuaj brenda periudhës tuaj të abonimit, do të rinovojmë abonimin tuaj për periudha shtesë të barabarta në gjatësi me abonimin tuaj të tanishëm, derisa t’a anulloni. Pasi abonimi juaj rinovohet, nuk kualifikoheni për ndonjë rimbursim.

Anëtarësimet përmes dhuratave: Anëtarësimet përmes dhuratave mund të anullohen nga blerësi për një rimbursim të plotë përpara më herët të (a) 30 ditë pas datës që u ble dhurata dhe (b) data e fillimit të dhuratës e zgjedhur nga blerësi. Asnjë rimbursim nuk është i disponueshëm pas fillimit të datës së dhuratës. Shikoni Kushtet e veçanta për anëtarësimet në dhurata për më shumë informacion.

Abonimet familjare: Aty ku janë të disponueshme, planet familjare i lejojnë blerësit deri në 4 përdorues shtesë që të kenë akses në Shërbimet përkatëse. Blerësi mund të shtojë ose heqë përdorues nga plani i familjes në çdo kohë dhe përdoruesit mund të largohen nga plani i familjes në çdo kohë duke vizituar faqen Cilësimet e llogarisë. Çdo ndryshim i bërë në planin e familjes nga blerësi do të zbatohet në llogaritë e filialeve. Nëse blerësi anullon planin e familjes, të gjithë përdoruesit në planin e familjes do të ruajnë aksesin në Shërbimet përkatëse për pjesën e mbetur të periudhës së abonimit, pas së cilës abonimi do të anullohet.

Pezullimi i abonimit tuaj: Atje ku disponohet, për abonimet në Ancestry që rinovohen automatikisht, mund të zgjidhni të pezulloni abonimin tuaj duke vonuar pagesën e rinovimit tuaj për deri në 2 muaj në fund të ciklit tuaj të tanishëm të faturimit. Mund të pezulloni abonimin tuaj vetëm një herë për çdo cikël të faturimit dhe pasi të ketë filluar pezullimi, nuk do të jeni në gjendje të ndryshoni kohëzgjatjen e pezullimit. Do të humbni aksesin tek çdo përmbajtje e paguar për kohëzgjatjen e pezullimit tuaj. Abonimi juaj do të riaktivizohet automatikisht pas kohëzgjatjes së caktuar në çmimin në të cilin do të ishte rinovuar përpara pezullimit dhe autorizoni që mënyra e pagesës të faturohet për abonimin tuaj mbi një bazë të përsëritur pas riaktivizimit. Nëse zgjidhni të anulloni ndërsa pajtimi juaj është pezulluar, nuk do të paguani.

Kreditë: Disa Shërbime mund të blihen si kredi, në sasi të ndryshme, për t’u përdorur gjatë një periudhe kohe (p.sh. Shërbime në www.archives.com). Kreditë e blera janë të vlefshme për periudhën e përcaktuar në kohën e blerjes. Ndonjë kredi e papërdorur brenda periudhës se përdorimit të lejuar do të skadojë pas datës së skadimit.

Taksat dhe tarifat: Do të jeni përgjegjës për të gjitha taksat dhe tarifat e faturuara nga kompani të tjera si transporti, tarifa të operatorëve celularë, tarifa të planit të të dhënave, tarifa të mbitërheqjes, tarifa të kartës së kredisë dhe tarifa të veprimit të huaj.

Takëme të AncestryDNA®

1. Anullimi i përpunimit laboratorik të takëmit tuaj të AncestryDNA®.

Mund të anulloni përpunimin laboratorik të takëmit tuaj AncestryDNA® duke kontaktuar Shërbimet e Anëtarëve. Nëse keni dorëzuar tashmë mostrën tuaj të pështymës, do të duhet t’i jepni kodin e tubit tuaj të mostrës së pështymës Shërbimeve për anëtarin në mënyrë që të identifikojmë dhe të shkatërrojmë mostrën tuaj. Kodi i tubit tuaj është përfshirë në takëmin tuaj të analizës së ADN-së. Rekomandojmë që t’a ruani kodin në një vend të sigurtë.

Nëse laboratori tashmë ka përpunuar mostrën e pështymës tuaj, mund të kërkoni shkatërrimin e mostrës tuaj duke kontaktuar Shërbimet për anëtarin. Gjithashtu mund të fshini rezultatet e analizës tuaj duke ndejur udhëzimet në cilësimet e analizës tuaj të ADN-së.

2. Kualifikimi për rimbursim.

Shtetet e Bashkuara

  • Blerjet e AncestryDNA® kualifikohen për një rimbursim nëse kërkoni një rimbursim dhe ktheni takëmin brenda 60 ditëve nga bërja e porosisë së takëmit tuaj, minus një tarifë të përpunimit prej $15. Mund të ktheni takëmin për të marrë një rimbursim. Nëse e bletë takëmin tuaj të AncestryDNA® kit në Amazon ose Walmart.com, duhet t’i kontaktoni ata shitës direkt për të kërkuar një rimbursim.
  • Tipare: Nëse bletë tipare për analizën tuaj ekzistuese të ADN-së pasi rezultatet tuaja të ADN-së janë vënë në dispozicion në Shërbime, do të keni akses ndaj tipareve tuaja sapo të përpunohet pagesa juaj dhe nuk kualifikoheni për një rimbursim të blerjes së tipareve tuaja. Nëse bletë tipare për analizën tuaj ekzistuese të ADN-së që keni aktivizuar, por rezultatet tuaja të ADN-së nuk janë vënë në dispozicion në Shërbime, mund të anulloni tiparet tuaja të blera duke kontaktuar Shërbimet për anëtarin dhe kualifikoheni për një rimbursim derisa rezultatet tuaja të ADN-së të vihen në dispozicion. Pasi rezultatet tuaja të ADN-së janë në dispozicion, nuk kualifikoheni për një rimbursim të blerjes së tipareve tuaj. Blerja juaj e një Analize të AncestryDNA® që përmban tipare rregullohet nga kushtet e mësipërme të anullimit dhe rimbursimit të zbatueshme për Analizat e AncestryDNA® që nuk përmbajnë tipare.

 

Procesi i rimbursimit.

Për të kërkuar një rimbursim të takëmit tuaj të AncestryDNA®, duhet të (1) jepni të njëjtin informacion që na dhatë kur bëtë porosinë për takëmin tuaj, dhe të (2) na ktheni takëmin tuaj të AncestryDNA®. Ju lutemi kontaktoni Shërbimet për klientin për më shumë informacion.

Ancestry nuk rimburson tarifa të transportit dhe përpunimit ose ndonjë taksë të zbatueshme të paguar për pjesën e parimbursueshme të takëmeve të blera në Shtetet e Bashkuara. Të gjitha rimbursimet do të kreditohen në metodën e faturimit të lidhur me llogarinë tuaj.

Jashtë Shteteve të Bashkuara: Keni të drejtën të tërhiqni dhe ndërrroni mendjen tuaj dhe të anulloni porosinë tuaj për një analizë të ADN-së dhe të merrni një rimbursim të plotë, duke përfshirë kostot e transportit, në çdo kohë brenda 14 ditëve nga marrja e porosisë tuaj. Ju lutemi na telefononi për të anulluar porosinë tuaj dhe për të kërkuar një rimbursim. Do të duhet të dini numrin e porosisë tuaj kur telefononi për të anulluar. Numri i porosisë tuaj është në email-in e konfirmimit të porosisë që morrët pasi bëtë porosinë tuaj. E drejta juaj për të anulluar do të humbasë 14 ditë pas datës kur morrët porosinë tuaj. Nëse anulloni analizën tuaj të ADN-së pasi keni dorëzuar mostrën tuaj të pështymës, nuk do të jeni në gjendje të aksesoni ndonjë rezultat të ADN-së. Rimbursimi juaj do të jepet vetëm përmes kartës së kredisë që përdorët për të blerë takëmin e ADN-së. Ju lutemi lejoni një kohë të arsyeshme që kredia t’ju kthehet.

3. Takëme zëvendësues të analizave.

Nëse ju nevojitet një takëm zëvendësues i analizës së ADN-së në SH.B.A., mund t’i telefononi AncestryDNA® në 1-800-958-9124 dhe të jepni të njëjtin informacion që dhatë kur porositët analizën tuaj të AncestryDNA®. Takëmet zëvendësues janë $25 për takëm (plus transportin dhe trajtimin e zbatueshëm) në SH.B.A. Nëse ju nevojitet një takëm zëvendësues i analizës së ADN-së jashtë SH.B.A.-së, mund të kontaktoni AncestryDNA® përmes telefonit ose email-it. Nuk ka asnjë tarifë për takëme zëvendësues jashtë SH.B.A.-së.

4. Pako.

Herë pas here, atje ku ofrohet, Ancestry mund të ofrojë produkte të shumta (si një takëm të AncestryDNA® dhe një abonim të historisë së familjes) në paketa të kombinuara ose “Pako”. Mund të ktheni një Pako për një rimbursim brenda 60 ditëve nga data e blerjes. Pakot mund të kthehen veteëm si një paketë e plotë. Nuk pranojmë kthime të ndonjë produkti(e) që u shitën si pjesë e një Pako, përvec kur Pako kthehet e plotë. Nëse Pako juaj përfshin një takëm të ADN-së, duhet të ktheni takëmin në mënyrë që të kualifikoheni për një rimbursim dhe një tarifë e përpunimit prej $15 (për takëm të ADN-së) do të zbritet nga shuma juaj e rimbursimit. Për përdoruesit në Bashkimin Evropian, nuk do të zbritet asnjë tarifë përpunimi nga shuma e rimbursimit.